Podmienky a pravidlá súťaže Ženy vo vede a veda pre všetkých?

Cieľom projektu “Ženy vo vede a veda pre všetkých?” je využitie fantázie, tvorivosti, súťaživosti a zvedavosti samotných súťažiacich na zvýšenie povedomia o úlohe žien pri významných objavoch a celkovej informovanosti o význame vedeckých poznatkov a ich dôležitosti pre každodenný život, na motiváciu študentov a budúce generácie úspešných slovenských vedcov, hlavne propagáciu (slovenskej) vedy v očiach laickej verejnosti.

Celkový prínos:

 • zvýšenie povedomia o význame a dôležitosti vedy medzi širokou verejnosťou
 • vyvolanie záujmu u žiakov a študentov o vedné disciplíny
 • podpora ambicióznych budúcich a začínajúcich vedcov
 • prepájanie fanúšikov vedy a vedcov
 • aktivizácia dobrovoľníkov

Kategórie a ich popis

 1. Kategória Mládež – pre 15- až 20- ročných študentov gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť. Súťažiaci sa zapoja prostredníctvom eseje, básne, kresby alebo plagátu, kde tvorivo predostrú laikom jednu z tém: „Osudové ženy vedy“ alebo „Veda okolo nás“. Príspevok by nemal presiahnuť rozmery 1 A4 strany.
 2. Kategória Laická verejnosť – fanúšikovia vedy, laická verejnosť, učitelia, členovia miestnych knižníc a záujmových spolkov, rodičia “nádejných” vedcov. Cieľom je, aby sme si všetci uvedomili, kde všade sa vo svojom živote s vedou stretávame. Účastníci súťaže môžu ísť príkladom pre svoje deti, študentov a okolie, aby sa viac zaujímali o veci, ktoré sa okolo nich dejú. Do vypracovania zadania môžu zapojiť svoje rodiny, komunity a podnietiť nielen súťažného ducha, ale aj zlepšiť medziľudské vzťahy. Do súťaže sa zapoja napísaním eseje (možno pridať obrázok) v rozsahu 1 A4 strany na tému “Veda okolo nás”.
 3. Kategória Odborníci – študenti VŠ, univerzít, začínajúci vedeckí pracovníci. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov prostredníctvom eseje v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu textu na 1 A4 stránku (plus možnosť ilustračného obrázku extra) na jednu z tém: „Osudové ženy vedy“ alebo „Veda okolo nás“. Okrem praktickej skúsenosti s písaním popularizačného textu v anglickom jazyku, majú takto vedci možnosť spropagovať seba a svoj projekt a získať veľmi potrebné kontakty a potenciálne aj vedecké spolupráce.

Príspevky posielajte na emialovú adresu zijemvedu@gmail.com s predmetom správy: Esej súťaž 2019 do 30. septembra 2019.

Hodnotenie

Práce bude hodnotiť porota, zložená z slovenských vedcov, členov platformy ŽV.

Maximálny počet bodov je 20, respektíve 25 s bonusom (maximálne 5 bodov v každej hodnotiacej kategórii):

 • vlastný prínos k téme
 • obsah
 • realizácia
 • nápaditosť a kreativita
 • ! extra 5 bodov je možné získať za prevedenie v anglickom jazyku (platí len pre kategóriu Mládež a Laická verejnosť)

Ceny

Hlavnou cenou pre absolútneho víťaza v kategórii Mládež (plus dospelý doprovod) a pre autorov troch najlepších prác v kategórii Odborníci je účasť na exkurzii do Science Hubu v máji 2020.

Ďalšie ceny:

Autori troch najlepších prác v každej kategórii získajú tričko a šálku s logom Žijem vedu a ich práce budú zverejnené na blogu Žijemvedu v rámci Denníka N. Najlepší desiati súťažiaci zo všetkých kategórií budú pozvaní na konferenciu Žijem vedu naživo 20. decembra 2019 v Bratislave, kde sa môžu osobne porozprávať s množstvom slovenských vedcov, venujúcich sa rozmanitým vedným odborom doma i v zahraničí. Veríme, že toto stretnutie môže hlavne študentov motivovať k budúcemu štúdiu prírodných, sociálnych alebo humanitných vied.

Špeciálna ponuka pre školy

Našou súťažou chceme povzbudiť v žiakoch záujem o rôzne vedné odbory. Preto ponúkame školám spoluprácu pri jej organizácii.

Úlohou škôl bude zorganizovať 1. kolo súťaže v období do 30. septembra 2019 pre svojich žiakov a povzbudiť ich v záujme o vedu. Hodnotiacou komisiou by mali byť miestni učitelia rôznych predmentov. Víťazi postúpia do finálového kola.

V rámci Týždňa študentov (11.-17. 11.2019) Žijem vedu zorganizuje Science Tour po zapojených školách. Slovenské vedkyne a vedci (nielen) zo Žijem vedu budú osobne diskutovať so žiakmi, opíšu im svoje kariéry, strasti a radosti vedeckého života, ale tiež rozoberú úlohu žien vo vede a úlohu vedy v našom živote. Súčasťou programu je tiež možnosť zorganizovať prípravný seminár pre študentov na vylepšenie schopností prezentácie svojich prác pred odborným publikom.

V prípade záujmu o organizáciu lokálneho kola súťaže nás neváhajte kontaktovať na zijemvedu@gmail.com.

Harmonogram súťaže

Kategória Mládež:

 • 1.6. 2019 – vyhlásenie súťaže
 • 1.6. – 30.9. 2019 – lokálne kolá súťaže na školách. Termíny budú upresnené samotnou školou
 • 30.9. 2019 – termín na zaslanie príspevku do finálového kola súťaže
 • 1.10.-1.12.2019 – – hodnotenie príspevkov a vybratie 3 najlepších prác ŽV porotou
 • 11-17.11. 2019 – Science Tour po školách počas Týždňa študentov
 • 1.12. 2019 – vyhlásenie víťaza a 10 najlepších prác
 • 20.12.2019 – odovzdanie cien na konferencii Žijem vedu naživo
 • 1.1.-1.3.2020 – zverejňovanie súťažných príspevkov v rámci blogu Žijem vedu
 • máj 2020 – exkurzia do Science hubu

Kategória Laická verejnosť a Odborníci:

 • 1.6. 2019 – vyhlásenie súťaže
 • 30.9. 2019 – termín na zaslanie príspevku do súťaže
 • 1.10.-16.11. 2019 – hodnotenie príspevkov a vybratie 3 najlepších prác ŽV porotou
 • 17.11.-17.12. 2019 – zverejňovanie súťažných príspevkov v rámci blogu Žijem vedu
 • 20.12.2019 – odovzdanie cien na konferencii Žijem vedu naživo 2019
 • máj 2020 – exkurzia do Science hubu

V prípade nejasností či doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na zijemvedu@gmail.com.