Prázdniny s vedou

ESEJ sutaz
Staršie podujatia

Vyhlasujeme súťaž “Ženy vo vede a veda pre všetkých?”

Ak ponúkneme ľuďom vedu zrozumiteľnou (občas aj hravou) formou, ona ich sama osloví. Chceme v deťoch a mladej generácii podnietiť záujem o vedu a výskum. Chceme búrať mantinely stereotypov a prilákať do vedy viac mladých dievčat a chlapcov. A chceme propagovať slovenskú vedu v očiach verejnosti.

Vyhlasujeme súťaž “Ženy vo vede a veda pre všetkých?” v kategóriách:

 1. Mládež – pre 15- až 20- ročných študentov gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť.
 2. Laická verejnosť – fanúšikovia vedy, laická verejnosť, učitelia, členovia miestnych knižníc a záujmových spolkov, rodičia “nádejných” vedcov.
 3. Odborníci – študenti VŠ, univerzít, začínajúci vedeckí pracovníci.
 4. Nesúťažná kategória – deti z materských škôl, žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl.

Súťaž trvá od 1. júna do 31. októbra 2019.

Zapojte fantáziu, svoje vedomosti, súťaživosť a vypracujte zadanie na témy:

“Osudové ženy vedy” alebo “Veda okolo nás”

Svoje príspevky posielajte na emailovú adresu zijemvedu@gmail.com s predmetom správy: Esej súťaž 2019 a uvedením kategórie, do ktorej sa hlásite, do 31. októbra 2019.

Hlavná cena:

Exkurzia do Science Hubu

Ďalšie ceny:

 • Autori troch najlepších prác v každej kategórii získajú tričko a šálku s logom Žijemvedu
 • tri najlepšie práce budú zverejnené na blogu Žijemvedu v rámci Denníka N.
 • Najlepší 10 súťažiaci zo všetkých kategórií budú pozvaní na konferenciu Žijem vedu naživo 20. decembra 2019 v Bratislave

Špeciálna ponuka pre školy

Špeciálna ponuka pre školy, ktoré sa zapoja do súťaže zorganizovaním lokálneho kola súťaže v kategórii Mládež pre svojich študentov:

V rámci Týždňa študentov (11.-17. 11.2019) organizujeme Science Tour po zapojených školách. Slovenské vedkyne a vedci (nielen) zo Žijemvedu budú osobne diskutovať so žiakmi, opíšu im svoje kariéry, strasti a radosti vedeckého života, ale tiež rozoberú úlohu žien vo vede a úlohu vedy v našom živote.

V prípade záujmu či otázok nás neváhajte kontaktovať na zijemvedu@gmail.com.

Podmienky a pravidlá súťaže Ženy vo vede a veda pre všetkých?

Cieľom projektu “Ženy vo vede a veda pre všetkých?” je využitie fantázie, tvorivosti, súťaživosti a zvedavosti samotných súťažiacich na zvýšenie povedomia o úlohe žien pri významných objavoch a celkovej informovanosti o význame vedeckých poznatkov a ich dôležitosti pre každodenný život, na motiváciu študentov a budúce generácie úspešných slovenských vedcov, hlavne propagáciu (slovenskej) vedy v očiach laickej verejnosti.

Celkový prínos:

 • zvýšenie povedomia o význame a dôležitosti vedy medzi širokou verejnosťou
 • vyvolanie záujmu u žiakov a študentov o vedné disciplíny
 • podpora ambicióznych budúcich a začínajúcich vedcov
 • prepájanie fanúšikov vedy a vedcov
 • aktivizácia dobrovoľníkov

Kategória Mládež

 • Pre 15- až 20- ročných študentov gymnázií, stredných odborných škôl a učilíšť.
 • Vytvorte esej, báseň, kresbu alebo plagát na jednu z tém: „Osudové ženy vedy“ alebo „Veda okolo nás“.
 • Zapojte fantáziu, kreativitu a nadšenie pre vedu a zabavte sa počas leta.
 • Príspevok by nemal presiahnuť rozmery 1 A4 strany. Využitie anglického jazyka pri vypracovaní je bonusom.

Kategória Laická verejnosť

 • Fanúšikovia vedy, laická verejnosť, učitelia, členovia miestnych knižníc a záujmových spolkov, rodičia “nádejných” vedcov.
 • Cieľom je, aby sme si všetci uvedomili, kde všade sa vo svojom živote s vedou stretávame.
 • Účastníci súťaže môžu ísť príkladom pre svoje deti, študentov a okolie, aby sa viac zaujímali o veci, ktoré sa okolo nich dejú.
 • Do vypracovania zadania môžu zapojiť svoje rodiny, komunity a podnietiť nielen súťažného ducha, ale aj zlepšiť medziľudské vzťahy.
 • Do súťaže sa zapoja napísaním eseje (možno pridať obrázok) v rozsahu 1 A4 strany na tému “Veda okolo nás”. Využitie anglického jazyka pri vypracovaní je bonusom.

Kategória Odborníci

 • Študenti VŠ, univerzít, začínajúci vedeckí pracovníci, osoby staršie ako 18 rokov.
 • Pripravte esej v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu textu na 1 A4 stránku (plus možnosť ilustračného obrázku extra) na jednu z tém: „Osudové ženy vedy“ alebo „Veda okolo nás“.
 • Okrem praktickej skúsenosti s písaním popularizačného textu v anglickom jazyku, máte možnosť spropagovať seba a svoj projekt a získať veľmi potrebné kontakty a potenciálne aj vedecké spolupráce.

Nesúťažná kategória

 • Deti z materských škôl, žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl.
 • Vytvorte esej, báseň, kresbu alebo plagát na jednu z tém: „Osudové ženy vedy“ alebo „Veda okolo nás“.
 • Zapojte svoju fantáziu, kreativitu a nadšenie pre vedu.

Príspevky posielajte na emailovú adresu zijemvedu@gmail.com s predmetom správy: Esej súťaž 2019 a uvedením kategórie, do ktorej sa hlásite, do 31. októbra 2019.

Špeciálna ponuka pre školy

Našou súťažou chceme povzbudiť v žiakoch záujem o rôzne vedné odbory. Preto ponúkame školám spoluprácu pri jej organizácii.

Úlohou škôl bude zorganizovať 1. kolo súťaže v období do 31. októbra 2019 pre svojich žiakov a povzbudiť ich v záujme o vedu. Hodnotiacou komisiou by mali byť miestni učitelia rôznych predmentov. Víťazi postúpia do finálového kola.

V rámci Týždňa študentov (11.-17. 11.2019) Žijemvedu zorganizuje Science Tour po zapojených školách. Slovenské vedkyne a vedci (nielen) zo Žijemvedu budú osobne diskutovať so žiakmi, opíšu im svoje kariéry, strasti a radosti vedeckého života, ale tiež rozoberú úlohu žien vo vede a úlohu vedy v našom živote. Súčasťou programu je tiež možnosť zorganizovať prípravný seminár a mentoring pre študentov na vylepšenie schopností prezentácie svojich prác pred odborným publikom.

V prípade záujmu o organizáciu lokálneho kola súťaže nás neváhajte kontaktovať na zijemvedu@gmail.com.

Hodnotenie

Práce bude hodnotiť porota, zložená z slovenských vedcov, členov platformy ŽV.

Maximálny počet bodov je 20, respektíve 25 s bonusom (maximálne 5 bodov v každej hodnotiacej kategórii):

 • vlastný prínos k téme
 • obsah
 • realizácia
 • nápaditosť a kreativita
 • ! extra 5 bodov je možné získať za prevedenie v anglickom jazyku (platí len pre kategóriu Mládež a Laická verejnosť)

Ceny

Hlavnou cenou pre absolútneho víťaza v kategórii Mládež (plus dospelý doprovod) a pre autorov troch najlepších prác v kategórii Odborníci je účasť na exkurzii do Science Hubu v máji 2020.

Ďalšie ceny:

 • Autori troch najlepších prác v každej kategórii získajú vecné ceny (tričko a šálku s logom Žijem vedu)
 • Tri najlepšie práce budú zverejnené na blogu Žijemvedu v rámci Denníka N.
 • Najlepší 10 súťažiaci (v každej kategórii) budú pozvaní na konferenciu Žijem vedu naživo 20. decembra 2019 v Bratislave, kde sa môžu osobne porozprávať s množstvom slovenských vedcov, venujúcich sa rozmanitým vedným odborom doma i v zahraničí. Veríme, že toto stretnutie môže hlavne študentov motivovať k budúcemu štúdiu prírodných, sociálnych alebo humanitných vied.
 • Pre účastníkov nesúťažnej kategórie máme pripravené zaujímavé ceny – knižky, spoločenské hry,…

Harmonogram súťaže

Kategória Mládež:

 • 1.6. 2019 – vyhlásenie súťaže
 • 1.6. – 31.10. 2019 – lokálne kolá súťaže na školách. Termíny budú upresnené samotnou školou
 • 31.10. 2019 – termín na zaslanie príspevku do finálového kola súťaže
 • 1.11.-1.12.2019 – – hodnotenie príspevkov a vybratie 3 najlepších prác ŽV porotou
 • 11-17.11. 2019 – Science Tour po školách počas Týždňa študentov
 • 1.12. 2019 – vyhlásenie víťaza a 10 najlepších prác
 • 20.12.2019 – odovzdanie cien na konferencii Žijem vedu naživo
 • 1.1.-1.3.2020 – zverejňovanie súťažných príspevkov v rámci blogu Žijemvedu
 • máj 2020 – exkurzia do Science hubu

Kategória Laická verejnosť a Odborníci:

 • 1.6. 2019 – vyhlásenie súťaže
 • 31.10. 2019 – termín na zaslanie príspevku do súťaže
 • 1.11.-16.11. 2019 – hodnotenie príspevkov a vybratie 3 najlepších prác ŽV porotou
 • 17.11.-17.12. 2019 – zverejňovanie súťažných príspevkov v rámci blogu Žijemvedu
 • 20.12.2019 – odovzdanie cien na konferencii Žijem vedu naživo 2019
 • máj 2020 – exkurzia do Science hubu

V prípade nejasností či doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na zijemvedu@gmail.com.