Stanovisko platformy ŽIJEMVEDU.SK k reakcii ministerky školstva na otvorený list

04. 02. 2018
Logo Žijem Vedu

Otvorený list našej platformy do dnešného dňa podpísalo viac ako 1200 vedcov, pedagógov, študentov a sympatizantov. Jedným z dôvodov vzniku a medializácie tohto otvoreného listu bola aj absencia reakcie ministerstva na list, týkajúci sa eurofondového škandálu MŠVVaŠ SR, ktorý platforma ŽIJEMVEDU.SK zaslala 8. septembra 2017 predsedovi vlády SR, Robertovi Ficovi. Tento list upozorňoval na iniciatívu “Nie je nám to ukradnuté!” a 9. októbra 2017 bol postúpený na MŠVVaŠ SR. Napriek tomu, že sme kanceláriu ministerstva písomne požiadali o oficiálne stanovisko k otvorenému listu, do dnešného dňa nám nebola doručená žiadna odpoveď.

Ministerstvo školstva doposiaľ reagovalo len prostredníctvom niektorých médií, aj to iba čiastočne na niektoré body listu vytrhnuté z kontextu. V niektorých prípadoch sa ministerstvo snažilo argumentovať takým spôsobom, aby vytvorilo predstavu, že v slovenskej vede je vlastne všetko v poriadku, prípadne, že autori listu a signatári nie sú oboznámení s reáliami slovenskej vedy. Tento spôsob argumentácie ministerky je však nesprávny, čo dokazuje fakt, že väčšina signatárov listu pôsobí na Slovensku. Nespokojnosť so stavom vedy na Slovensku vychádza najmä z jadra systému, čo v žiadnom prípade nie je nový postreh, ale dlhodobo známy fakt (diskutovaný okrem iného tu, tu, tu, tu, tu, tu a tu). Konieckoncov, narastajúce rozmery tohto problému si evidentne uvedomovala aj samotná pani ministerka, nakoľko svojho času, ešte ako zamestnankyňa SAV, podpísala podobnú iniciatívu vedcov z “Veda chce žiť”.

Jedným z hlavných bodov diskusií, ako aj nášho listu ministerke a premiérovi, je nastavenie transparentného, medzinárodného hodnotenia vedeckých grantov a pravidelná hĺbková evaluácia jednotlivých pracovísk v rámci univerzít a akadémie výlučne zahraničnými expertmi.

Podľa tvrdenia ministerky, takéto hodnotenia už sú právne zabezpečené a v praxi uplatňované.

Toto tvrdenie je však ťažko overiteľné, keďže neexistuje verejnosti dostupná štatistika pôvodu hodnotiteľov výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) z posledných rokov. Ak si ministerka stojí za svojím vyhlásením, mala by ukázať dáta, ktoré ho podporujú. Navyše, už počas registrácie potenciálneho hodnotiteľa do systému APVV narazia vedci zo zahraničia na problém, pretože sa od nich vyžaduje rodné číslo ako povinný údaj (iné krajiny rodné čísla nepoužívajú a väčšina cudzincov nevie, čo to je). Akým spôsobom sa teda zahraniční hodnotitelia majú dostať k hodnoteniu slovenských grantových žiadostí?

Ešte väčším problémom je to, že posledné slovo v hodnotení všetkých projektov majú rady APVV. Každú radu tvorí najmenej sedem členov, z ktorých je aspoň jeden člen zahraničný odborník. Absurdné je, že v prípade všetkých rád APVV pochádza “zahraničný” odborník buď z Českej republiky, alebo je zo Slovenska s pracoviskom v ČR. Navyše, rady APVV majú právomoc pozmeniť bodové ohodnotenie projektu (+/- 5 bodov), čo v konečnom dôsledku môže rozhodnúť o udelení, resp. neudelení grantu. Takáto centralizácia hodnotenia grantov nahráva konfliktu záujmov a mala by byť odstránená.

Platforma ŽIJEMVEDU.SK chce poukázať najmä na uzavretosť a izolovanosť slovenskej vedy od tej medzinárodnej. Ide nám o prepojenie slovenských vedcov pôsobiacich doma s tými, čo sú momentálne/dlhodobo/nastálo v zahraničí. Je dôležité, aby slovenskí vedci mali sami záujem zlepšovať systém. Tiež je nevyhnutné otvárať slovenský vedecký priestor medzinárodným spoluprácam a zahraničným odborníkom, ktorých je potrebné lákať k nám, aby priniesli nové nápady, inšpiráciu, myšlienky a riešenia. S tým súvisí aj zavedenie angličtiny ako bežného komunikačného jazyka na slovenských univerzitách a vedeckých inštitúciách.

Okrem toho je nevyhnutné zaviesť transparentné výberové konania s podmienkami otvorenej medzinárodnej súťaže na všetky pozície vedeckých a pedagogických pracovníkov (nielen doktorandov, ako poukazovala pani ministerka) a ich povinné zverejňovanie na medzinárodných fórach, ako sú academicpositions.eu, Naturejobs, Euraxess, ResearchGate, LinkedIn.

Na základe transparentných hodnotení by malo prebiehať prerozdeľovanie finančných prostriedkov na vedecké projekty a najviac podporený by mal byť excelentný výskum s potenciálom na publikácie v tých najlepších časopisoch. Dôkazom toho, že sa takto momentálne nedeje, je napríklad postavenie Slovenska v hodnotení Nature index (parameter hodnotiaci kvalitu publikácie na základe jej uverejnenia vo vysoko kvalitnom časopise so zameraním na prírodné vedy), kde zaostávame za krajinami, ako sú Chorvátsko, Rumunsko alebo Ukrajina. Viac na túto tému prednášal na konferencii Žijem vedu naživo Dr. Miloslav Bahna tu (blog o téme je tu).

Jedným z príkladov selektívnej reakcie ministerky a ohýbania argumentov je aj Grantový program - Návrat domov, ktorý ministerka označila ako pozitívny príklad podpory návratu slovenských vedcov pracujúcich v zahraničí.

Na realizáciu tohto programu je vyčlenených ročne jeden milión eur na obdobie rokov 2015 až 2018. Má len dve kategórie: 1. Mladý odborník - pre ľudí do 30 rokov (od februára 2016 do 40 rokov), ak nepôsobili na Slovensku posledné tri roky (jednorázová podpora v maximálnej výške 10 000 eur). 2. Expert - pre odborníkov, ktorí pôsobili v zahraničí viac ako 10 rokov (jednorázová podpora v maximálnej výške 50 000 eur). Celkovo bolo od decembra 2015 do konca novembra 2017 vypísaných 5 pozícií na mladého odborníka a 12 pozícií na experta na univerzitách a vedeckých ústavoch bez podrobných údajov o tom, koľkí vedci túto možnosť reálne využili (podľa dostupných informácií doteraz len deviati). Ide o jednorázovú, nesystémovú podporu, na ktorú neexistuje žiadny nadväzujúci program, o ktorý by ocenení mohli požiadať.

Ďalšou možnosťou, ako sa vrátiť na Slovensko, je program Slovenskej akadémie vied, SASPRO, určený vedcom zo zahraničia, ktorý je možné realizovať iba v rámci organizácií SAV. Program im umožňuje uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená. Trvanie programu SASPRO je 5 rokov, od 1. januára 2014 do 31. decembra 2018. Doteraz prebehli 3 výzvy, posledná mala konečný termín na podávanie prihlášok 27. júla 2015. Všetky pobyty financované z tohto programu musia byť ukončené do konca roka 2018.

Veda na Slovensku si potrebuje nastaviť medzinárodné zrkadlo. Vďaka pôsobeniu na zahraničných inštitúciách môžu akademici porovnávať podmienky, viac si uvedomujú priepastné rozdiely, a to ich odrádza od návratu domov. Je tiež dôležité, aby vedecké tímy na Slovensku, ktoré odvádzajú kvalitnú pedagogickú a/alebo vedeckú prácu, boli nadštandardne podporované. Iba motivujúce prostredie, ktoré oceňuje kvalitu, dokáže udržať špičkových ľudí v slovenskej vede a zároveň pritiahnuť aj zahraničné mozgy s novými skúsenosťami.