Prečo som podpísal/a Otvorený list vedcov

16. 06. 2018
Logo Žijem Vedu

Ešte 21. januára 2018 sme zverejnili Otvorený list slovenských vedcov adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministerke školstva Slovenskej republiky, doteraz ostal bez oficiálnej odpovede. Do dnešného dňa (16. júna 2018) tento list podpísalo 1270 signatárov. Viacerí z nich sa rozhodli aj jasne vysvetliť, prečo považovali za dôležité Otvorený list podporiť. Vy môžete svoje vyjadrenie pridať  v rámci formuláru.

Doc. RNDr. Eva Vranová, PhD.:

V zahraničí (Gent, Belgicko a Zurich, Švajčiarsko) som pôsobila na top vedeckých pracoviskách 18 rokov. Potom som sa vrátila a pôsobila 5 rokov v Košiciach na UPJŠ. Veľmi jasne som za ten čas pochopila, že to čo je problém, je do veľkej miery systém, a ten treba zmenit. Plne sa stotožňujem s bodmi navrhnutými iniciatívou Žijem Vedu. Považujem ich za nevyhnutné k progresu vedy a VS školstva na Slovensku.

prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta UMB:

Otvorený list som podpísal preto, lebo mi nie je jedno, v akom stave sa nachádza školstvo a veda na Slovensku. Za tri desaťročia bolo slovenské školstvo neustále reformované a k ničomu sa nedospelo. Učitelia na všetkých typoch škôl prežívajú mnohonásobnú frustráciu z nedocenenia svoje práce - či už finančnej alebo morálnej. Spoločenské postavenie učiteľov sa neustále zhoršuje, čo sa prejavuje aj v správaní sa rodičov a žiakov voči učiteľom. Vysoké školstvo je takisto finančne poddimenzované desiatky rokov, nie sú peniaze na vedecké projekty, na základný elementárny výskum. Aj toto je jedným z dôvodov, prečo časť slovenských študentov odchádza študovať do zahraničia, najmä do Českej republiky. A čo je z tohto stavu najhoršie, veľká časť týchto študentov sa nevráti na Slovensko. Odchádzajú nám tí najšikovnejší študenti, ktorí mali byť základom budúceho rozvoja našej spoločnosti. Keďže učím aj históriu jazyka, študentom na hodinách hovorím o paralele medzi zánikom učilišťa, ktoré vybudoval Metod v Nitre. Po jeho smrti učilište zaniklo. Ale o niekoľko storočí uhorské vládnuce vrstvy zistili, že úroveň vzdelanosti duchovenstva upadá, pretože na území dnešného Slovenska nebolo centrum vzdelanosti. Paralely sú jasné. Pokiaľ spoločnosť neinvestuje do vzdelávania, je odsúdená na postupný zánik!

Peter Mederly, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre:

K podpisu ma viedli tieto hlavné skutočnosti:

  • zúfalý stav kvality slovenského školstva (žiaľ, na všetkých stupňoch) a neustále sa znižujúca vážnosť učiteľského stavu v spoločnosti
  • neexistujúce reálne fungujúce nástroje na oddelenie "zrna od pliev" - t.j. na zlepšenie kvality škôl a na ich diferenciáciu podľa skutočnej kvality (pretrvávajúce "rovnostárstvo" vo financovaní, ale aj vnútorná "rezistencia" celého systému)
  • rezort školstva, vedy a výskumu je jeden z mnohých príkladov neefektívneho čerpania EU fondov (napr. Operačný program Veda a výskum), ako dôsledok politického riadenia rezortu a klientelizmu
  • na druhej strane - dlhodobo nedostatočné financovanie vedy, výskumu a škôl všetkého typu, vrátane platových pomerov učiteľov a vedcov.

To je asi tak všetko podstatné.

Pavel Uher, PhD., Profesor mineralógie, Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského:

Veľmi rád som pripojil môj podpis pod otvorený list. Dôvod je prostý a určite identický s vašim názorom. Je to moje rozhorčenie nad tým, ako sa k rozvoju a financovaniu vedy a školstva stavia táto vláda. Veda (+ školstvo) na Slovensku sú na poslednom mieste, táto vláda je mentálne absolútne mimo chápania zdravého rozvoja modernej spoločnosti, založeného na najnovších poznatkoch vedy. Je absolútna hanba, ako vláda totálne nedostatočne podporuje vedu, ktorá je veľmi podfinancovaná a len ledva živorí. Potom nám najšikovnejší ľudia natrvalo utekajú a zo Slovenska sa stáva čierna diera, len štát pre mafiánov a v lepšom prípade len akási montážna dielňa ma automobily. Myslím, že som tým vyjadril podstatu veci a pevne dúfam, že aj v kontexte súčasných udalostí nastane na Slovensku konečne posun správnym smerom.

Peter Both, PhD., Manchester Institute of Biotechnology, The University of Manchester:

K spolupodielaniu sa na tvorbe bodov otvoreného listu ma viedli roky skúseností so slovenskou vedou a jej nefungovaním (predovšetkým v rámci SAV, ktorá však v tomto smere nie je ničím výnimočná v porovnaní s ostatnými inštitúciami). Už pred vyše ôsmymi rokmi, keď som sa rozhodol slovenskú vedu opustiť aj na základe pomerov, ktoré v nej panovali, bola situácia žalostná. Už vtedy v nej vládla politickou garnitúrou podporovaná korupcia, známostná ekonomika bola tiež rampantná, kvalita nepodporovaná systematicky, ba občas potieraná, a nepotizmus rozšírený. Odvtedy sa veci len zhoršili. Stále mám množstvo dobrých priateľov a spolupracovníkov v slovenskej vede, a podklady, ktoré mi poskytujú sú overiteľné a ich obsah desivý. Okrem vyššie spomenutých faktov, reálne prostriedky vynaložené na vedu a výskum sú rovnako smiešne, ako platy učiteľov a vedeckých pracovníkov. Ťažko potom od nich vyžadovať kvalitu. Na druhú stranu, nekvality sa v slovenskej vede a výskume nájde neúrekom, a žiaľ nie je to dané iba financiami. Príkladom sú projekty siedmeho rámcového programu EÚ, ktoré poskytovali slušné finančné prostriedky aj na západné pomery. Výsledky však v drvivej väčšine prípadov hlboko zaostávali za očakávaniami (za veľa peňazí málo a falošnej muziky). Navyše, na Slovensku vznikol unikátny systém, v ktorom si vedci sami hodnotia a rozdávajú granty (a to aj bez patričnej odbornej kvalifikácie), kamaráti si navzájom hodnotia výstupy a rozdávajú si ceny pomaly aj za najkrajší pracovný zošit, a v ktorom sa profesorom môže stať aj osoba s jediným záznamom vo Web of Science a s nula v SCOPUS-e (Plavčan). Systém, v ktorom ex-minister školstva skončí na teplúčkom mieste na SAV, kde sa prakticky nemusí nikomu z SAV zodpovedať (Draxler). Systém, v ktorom plagiátori vyvíjajú antiplagiátorský softvér a popularizujú vedu za veľké peniaze s menším dopadom než dobrovoľníci (aktivisti), ktorí to robia prakticky zadarmo. Slovenská veda sa stala tunelom SNS a pridruženej výroby, tunelom, na konci ktorého sa nám do tváre vyškieral najprv profesor karateka Plavčan a teraz upratovačka a prevracačka kabátov Lubyová (bývalá podporovateľka iniciatívy Veda chce žiť).

Pavol Čekan, MultiplexDX:

V zahraničí (University of Iceland, University of Washington, Rockefeller University, National Cancer Institute) som pôsobil na špičkových vedeckých pracoviskách 20 rokov. Aby som sa mohol vrátiť domov a dokázal si udržať vedecký štandard, založil som biotechnologickú firmu MultiplexDX. Túžil som na Slovensku rozvíjať moje vedecké zručnosti vo vývoji nových diagnostických biotechnológií v onkológií. A preto sme, ako firma MultiplexDX, žiadali o niekoľko grantov z EÚ štrukturálnych fondov na podporu nášho výskumu. Namiesto podpory sme sa stali svedkami obrovského eurofondového škandálu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v roku 2017. Veľmi rýchlo som pochopil, že na Slovensku neexistuje férová súťaž, ktorá by motivovala vedcov a umožnila financovanie čo najkvalitnejšej vedy a výskumu. Je to práve systém, ktorý umožňuje neférové nakladanie s verejnými zdrojmi na MŠVVaŠ SR. Ak nevyhrávajú najlepší, nemôžme budovať excelentné a špičkovo financované vedecké tímy, ktoré by boli prvou ligou schopnou konkurovať modernému vedeckému svetu, ktoré by ťahali akadémiu a iné vedecké inštitúcie. Navyše nemáme ani slovenský biotechnologický priemysel, ktorý by podporil vedu a výskum. V USA a Západnej Európe je to pravé biotech, ktorý výdatne spolufinancuje vedu a výskum v strategických oblastiach ako sú biotechnológie a biomedicína. Avšak na Slovensku máme kvalitných vedcov (či mnoho špičkových slovenských vedcov v zahraničí, ktorí sa možno túžia vrátiť) a aj možno dosť peňazí, ale nemáme zdravý systém a špičkových manažérov vedy, ktorí by to zosynchronizovali. A preto som privítal vznik platformy ŽijemVedu a zároveň aj ich otvorený list, ktorý jasne poukazuje na zlý systém a presne definuje jeho nedostatky, ktoré musíme okamžite odstrániť, ak chceme mat špičkovú vedu a výskum. Možno sú to práve mladí ľudia z platformy ŽijemVedu, ktorí budu vedieť v blízkej budúcnosti využiť svoje dlhoročné skúsenosti zo zahraničia a dokážu dať potrebný impulz esenciálnym reformám v systéme financovania a manažovania vedy a výskumu na Slovensku, ale aj zvrátiť veľmi škodlivý odliv vedcov zo Slovenska.